Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Vizuális kommunikáció- grafikai és digitális design
A VISART Art School Hungary az EFET STUDIO CREA ( Paris School of Visual Arts) francia művészeti főiskola kizárólagos képviselője, amely a francia főiskola COMMUNICATION VISUELLE (Vizuális kommunikáció) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.


A VISART Art School Hungary az EFET STUDIO CREA ( Paris School of Visual Arts) francia művészeti főiskola kizárólagos képviselője, amely a francia főiskola COMMUNICATION VISUELLE (Vizuális kommunikáció) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.


1. A tanulmányok

1.1.    Jogok és kötelességek 

 1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.
 2. A beiratkozott hallgatók hároméves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.
 3. Záródokumentumok
 • Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  EFET STUDIO CREA (Paris School of Visual Arts) "Bachelor Communication Graphique et Numérique" magánfőiskolai diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert nem államilag akkreditált diploma.
 • A diplomákért, a diplomák minősítéséért az EFET STUDIO CRÉA vállal felelősséget.
 1. Az EFET STUDIO CREA / Paris School of Visual Arts (korábbi nevén Ecole d’Art Maryse Eloy) magyarországi képviseletét az Oktatási Hivatal engedélyezte és a Vizuális kommunikáció oktatási programot felsőoktatásként regisztrálta. OH-FHF/1165-6/2010. A regisztráció érvényessége 2010. augusztus 12-től határozatlan idejű.
 2. A külföldi oktatási intézmény egyedüli magyarországi képviselője a Mod’Art International Hungary Zrt., amely a Visart Art School Hungary fenntartója. Az intézmény OM azonosítója: FI49452
 3. A hallgató jogosult:
 • a tanulmányi foglalkozások látogatására;
 • évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
 • rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről;
 • az iskolai eszközök (számítógépek, digitális rajztábla, stb.) használatára az iskolán belül.
 1. A hallgató köteles:
 • megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
 • részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
 • határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
 • határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
 • óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
 • betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.


 1. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli. Az okozott kár teljes mértékben a hallgatót terheli.
 2. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
 3. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget. 


 1. A tanulmányok halasztása


 1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató két alkalommal  felfüggessze tanulmányait, halasztást kérhet.
 2. Halasztás esetén a hallgató a következő évfolyamhoz tud csatlakozni. Az oktatási struktúra csak egy év halasztást tesz lehetővé.
 3. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Mod’Art International Hungary főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
 4. A halasztási kérelmet két szemeszter között lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait. 
 • őszi szemeszter halasztása esetén ez legkésőbb augusztus 15-ig;
 • tavaszi szemeszter halasztása esetén január 15-ig kell kérvényeznie.
 • a megadott határidőn túli halasztási kérelem esetén a befizetett tandíj előleg visszatartásra kerül, amely a következő aktív szemeszter tandíjába beszámítódik.
 1. Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytathatja tanulmányait.
 2. A halasztás ideje alatt a tanulmányi jogviszony szünetel.


1.3.    Átiratkozás más iskolából

 1. A hallgatók a Budapesten megkezdett tanulmányokat automatikusan, különbözeti vizsga nélkül folytathatják Párizsban a EFET STUDIO CREA/ PSVA-ban ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították. Egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.
 2. Más egyetemről történő átjelentkezés:
 • csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;
 • mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, oktatási programját és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;
 • a Visart tanszékvezető javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.

Tanulmányi rend

2.1.    Időbeosztás

 1. Alapképzés
 • A képzés nappali tagozaton (reggel 8 órától este 9 óráig) három tanulmányi évben történik.
 • A tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll.
 • A szemeszterek időtartama 12 hét.


 1. Csoportlétszám 
 • A maximális csoportlétszám 20 fő;
 • A minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Visart nem köteles a csoport elindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.


 1. A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
 2. A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít.
 3. Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.


2.2. Szakmai gyakorlat

 1. Az alapdiploma programban minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
 2. A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.
 3. A szakmai gyakorlat időtartama az első, másod és harmad év után legalább egy hónap (168 óra).
 4. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
 5. A szakmai gyakorlat helyszíne
 • A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban végzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges. 
 • A szakmai gyakorlat helyszíne lehet bármely cég vagy intézmény, amely tevékenysége a Visartban tanultak profiljába vág. (Nyomda, szerkesztőség, reklámügynökség, grafikai stúdió, webtervező cég, kiadó, galéria, csomagoló cég, multimédia cég, stb.)
 1. A foglalkoztatás feltételei
 • A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben. 
 • A Visart a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.
 • A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.
 1. Feladat 

A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a Visartban tanultaknak megfelelő feladatokat lát el egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek.

 1. Beszámoló

A szakmai gyakorlat végeztével a hallgató köteles leadni beszámolót a gyakorlatról. A beszámoló egy szöveges, képekkel, fotókkal, egyéb dokumentumokkal illusztrált pdf dokumentum, amely tartalmazza, a szakmai gyakorlatának részleteit. Ennek tartalmi és formai követelményei a „Szakmai Gyakorlatot Beszámoló Formai Követelmények” dokumentumban található.


 • A hallgatót foglalkoztató cég szakmai gyakorlati igazolást készít a Visart számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
 • A hallgató prezentálja a szakmai gyakorlatát.
 • Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 1.
 • A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 30.
 • A beszámolót a tanszékvezető értékeli.
 • Az első és a második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.
 • A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia magán főiskolai diplomáját, akinek a gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.


2.3.    Nyelvi követelmények

 1. A diploma megszerzésének feltétele legalább egy középfokú komplex nyelvvizsga,  amelynek a szintje minimum B2 CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference)
 2. A hallgató tanulmányai befejezése, vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.
 3. A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.


2.4.    Képzési tananyagok

 1. A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.
 2. A tanárok rendszeres ellenőrzése
 • az tanszékvezető látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat; 
 • az tanszékvezető  az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra. 
 1. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.
 2. Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Visart szorosan követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a EFET CREA/ PSVA bevezet.

2.5.    Az iskolai munkák felhasználása

 1. A hallgató által iskolai feladatként elvégzett munkák a hallgató és a Visart  szellemi  tulajdonát képezik. Minden szerzői jog a hallgatót illeti meg.
 2. Az iskola jogosult a hallgató legjobb munkáiból másolatot kérni és azokat belső dekorációs, vagy marketing célokra (honlap, Facebook, Instagram, nyílt nap, reklám, sajtó publikáció stb.) felhasználni. 
 3. A hallgató köteles a munkáit “kommunikációs követelmények és kritériumok” dokumentumban meghatározott módon az iskola részére leadni.
 4. A hallgató a diplomamunkáját, annak megvédése előtt nem publikálhatja (nyilvános portfolión, vagy social media felületeken, és egyéb platformokon)
 5. A hallgató nem korlátozhatja az iskolát a munkáinak felhasználásában, nem tagadhatja meg munkái átadását, nem szabhat anyagi vagy egyéb feltételeket.
 6. Az iskola kizárólag saját dekorációs vagy reklám céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit. 

3.    Vizsgarend

3.1.    Osztályzatok


 1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint 

18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen

 1. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
 2. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia kell vagy a kurzus megismétlése szükséges.
 3. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.

3.2.    Számonkérés

 1. A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat. Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően tantárgyanként eltérhet egymástól.
 2. A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el, és/vagy dolgozatokat ír amelyekre osztályzatokat kapnak.
 3. A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap: 
 • A határidőt a szaktanár állapítja meg;
 • Az egy hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. A két hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 8-as osztályzat adható.
 • Igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, ilyen esetben a hallgató mentesülhet a határidők betartása alól. 
 1. A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kap.
 2. A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás összesen nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.
 3. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.
 4. Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.


3.3.    Záróvizsga

 1. A hallgató a tanulmányai végén, a hatodik szemeszterben záróvizsgát tesz.
 2. A záróvizsga során a hallgató bemutatja a harmadik év munkáit, illetve beszámol a készülő diplomamunkájáról.
 3. A záróvizsga osztályzatok az adott tantárgyak végső eredményei, amelyek a diploma értékelésbe is beszámítanak.
 4. A sikeres záróvizsga előfeltétele a diplomavizsgán való részvételnek.

3.4.    Diplomamunka

 1. A hallgató a harmadik tanévben diplomamunkát készít.
 2. A diplomamunka témáját a hallgató maga választja ki.
 • a téma olyan komplex vizuális kommunikációs feladat, amely kidolgozásának feltétlenül kapcsolatban kell lennie az oktatási program során tanultakkal;
 • a diplomatervet az ötödik szemeszterben be kell adni az oktatási program vezetőjének;
 • a diplomatervet a Visart tanszékvezetője elbírálja, elfogadja vagy elutasítja;
 • elutasítás esetén új diplomatervet kell készíteni. 
 1. A hallgató konzulenst (témavezetőt) választ
 • konzulens nélküli diplomamunka nem elfogadható;
 • konzulens lehet a Visart bármelyik tanára;
 • a hallgató felkéri az általa választott tanárt konzulensnek, a tanárnak lehetősége van visszautasítani a felkérést, ha már több más hallgató felkérését elfogadta, vagy az elfogadott diplomaterv szakmailag idegen számára, ilyen esetben a hallgató új konzulenst választ;
 • lehetőség van külső konzulens választására.
 1. A diplomavizsga során a hallgató prezentál a diploma munkájából és a legjobbnak tartott korábbi munkáiból. A diplomavizsga két részből áll:
 1. magyar szakmai vizsga: 

a hallgató a vizuális kommunikáció szakma legkiválóbb magyar képviselői előtt magyar nyelven bemutatja a kiállítását;

 1. francia vizsga:

az EFET STUDIO CREA/PSVA vizsgabizottsága előtt francia vagy angol nyelven bemutatja a diploma projektjét.

3.5.    Tanulmányi eredmény


 1. Az őszi szemeszter végén a tanulmányi átlag két részosztályzatból áll:
 • Évközi munka: a tantárgyi osztályzatok átlaga.
 • Vizsga/Kipakolás: a szemeszter végén a hallgatók a legjobbnak tartott munkáikból prezentálnak.
 • A hallgatók a francia vizsga előtt magyar szaktanári zsűrinek prezentálnak.
 • A francia zsűri előtt a hallgatók angol vagy francia nyelven vizsgáznak. Az iskola a vizsga időtartama alatt nyelvi segítséget tud biztosítani.
 • A hallgatók prezentációját a francia Vizsgabizottság egyenként megvizsgálja és nyilvánosan értékeli.
 • A hallgató a prezentációra az összes évközi munkáját köteles magával hoznia, mivel a francia Vizsgabizottság kérheti a válogatásban nem szereplő iskolai munkák bemutatását is.
 •  Az iskola az év közben elvégzett feladatokból kijelöli a mindenki számára kötelező feladatok bemutatását a magyar és a francia vizsgabizottság előtt.
 1. A tavaszi szemeszter végén a tanulmányi átlag három részosztályzatból áll.
 • Az őszi szemeszter végén kapott átlagosztályzat
 • A tavaszi szemeszter tantárgyi átlaga 
 • Vizsga. Az év végi vizsga a teljes tanévre vonatkozik. Célja a hallgató egész éves munkájának, fejlődésének értékelése. A hallgató bemutatja teljes éves mappáját. Önálló előadás formájában élőszóban elmagyarázza, hogy egyes munkái során mit miért csinált, mi volt a célja, mi a véleménye munkájáról, fejlődéséről, mik a további elképzelései. Válaszol a kérdésekre. 
 1. Személyes projekt. A hallgató a tanév tavaszi félévben kiválaszt magának egy témát. Erre a témára tetszése szerinti technikával, műfajban egy önálló komplex munkát készít. Az elkészült munkát az év végi vizsgáján mutatja be a Vizsgabizottságnak, amely azt a vizsgaosztályzaton belül értékeli. 
 2. A hallgató mindkét szemeszter végén az osztályzatok mellett írásban szöveges értékelést is kap.
 3. A diploma végső értékelése három részosztályzatból áll:
 • a harmadik és negyedik tanév végi osztályzatainak átlaga 20 % súllyal;
 • a magyar szakmai vizsga során kapott osztályzatok átlaga 40 % súllyal;
 • a francia vizsga során kapott osztályzatok átlaga 40 % súllyal.


3.5.    Bukás

 1. Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.
 2. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia vagy a kurzus ismétlése szükséges. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.
 • A tantárgyismétlés, illetve külön kötelező óraigénylés esetén a megfizetendő díjat az iskola határozza meg.
 • Óraigénylés esetén 10.000 ft/ óra
 • Tantárgyismétlés esetén a tanévre vonatkozó tandíj 20 %-a
 1. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
 2. Az őszi és tavaszi szemeszterben sem éri el tanulmányi átlag a 12 pontos átlagot, akkor az adott évet meg kell ismételnie.
 3. A hallgatónak legfeljebb egy évismétlésre van lehetősége. Amennyiben a hallgatónak egynél többször kell évet ismételnie, a főigazgató és a tanszékvezető eldöntik, hogy folytathatja-e tanulmányait, és amennyiben igen, melyik évfolyamhoz tud csatlakozni.4. Tanulmányok folytatása 

 1. A hallgatóknak lehetősége van Párizsban az EFET STUDIO CREA /PSVA francia anyaiskolában folytatni tanulmányaikat. 
 2. Párizsban megszerezhető fokozatok (francia RNCP diploma):


 • A harmadik tanév és az 1 hónapos francia iskola által szervezett  workshop elvégzése és a vizsgák letétele után a sikeres hallgatók megszerzik a francia állam által elismert RNCP 6 szintű Bachelor diplomát, melynek megnevezése “Concepteur en communication graphique et Numerique”.
 • Öt év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia EFET STUDIO CREA ( Paris School of Visual Arts)  Expert(e) du design numérique” magánfőiskolai diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert nem államilag akkreditált diploma.
 • Az ötödik tanév és az 1 hónapos francia iskola által szervezett  workshop elvégzése és a vizsgák letétele után a sikeres hallgatók megszerzik a francia állam által elismert RNCP 7 szintű Master diplomát, melynek megnevezése Expert(e) du design numérique”.
 • Az RNCP diplomák megszerzéséért alapképzést követően a párizsi kiutazás minimális létszáma 10 fő. Ez alatti létszám esetén a következő évben a következő évfolyamhoz lehet csatlakozni. (a kiutazás, szállás és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség a hallgatót terheli)
 • Hivatkozás és információk a francia RNCP-ről és felsőoktatási rendszerről

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34345/ 


https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/national-qualifications-framework_en

https://www.campusfrance.org/fr


 1. Tanulmányok folytatása Magyarországon
 • Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  EFET STUDIO CREA ( Paris School of Visual Arts) "Bachelor Communication Graphique et Numérique" magánfőiskolai diplomáját. Ez a francia állam által elismert, de nem államilag akkreditált diploma.
 •  Ez a diploma Magyarországon és az EU további országaiban továbbtanulásra ad lehetőséget. A magyar állami egyetemeknek saját hatáskörébe tartozik, és önállóan döntést hoznak arról, hogy milyen külföldi felsőoktatási vagy felsőfokú oklevelet fogadnak el továbbtanulás céljából.

„Az Fkr. 17/A. § (1) bekezdése értelmében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.”


4. Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2021.szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig. 


A Tanulmányi és vizsgaszabályzatot elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el:


……………………                    …………………………..

           dátum                                               hallgató